Restrukturyzacja – wg nowej ustawy „Prawo Restrukturyzacyjne” obowiązującej od 01 stycznia 2016 r. daje pierwszeństwo rozwiązaniom o charakterze naprawczym i sanacyjnym, które mogą zapobiec ogłoszeniu upadłości dłużnika, a przy tym mogą pogodzić potrzebę uzdrowienia dłużnika z interesami wierzyciela (odzyskanie niespłaconych należności). W ramach postępowania restrukturyzacyjnego, nasza kancelaria radcowska w Warszawie (podobnie jak i inne niektóre kancelarie radcowskie a także inna kancelaria adwokacka w Warszawie) świadczy usługi w każdym z czterech postaci postępowań restrukturyzacyjnych:

 • Postępowanie o zatwierdzenie układu
 • Przyspieszone postępowanie układowe
 • Postępowanie układowe
 • Postępowanie sanacyjne

Upadłość – zgodnie z prawem gospodarczym – ogłaszana jest w stosunku do dłużnika w momencie, kiedy przestaje on być wypłacalny. W praktyce oznacza to, że nie może realizować swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych lub ich wysokość przekroczyła wartość jego majątku. Obowiązkiem dłużnika jest zapewnienie środków na pokrycie postępowania, bo inaczej sad oddali wniosek o ogłoszenie upadłości.

Wśród usług prawnych, oferowanych przez naszych specjalistów, znajduje się pomoc podmiotom gospodarczym m.in. z Warszawy w zakresie wszystkich części obejmujących postępowanie upadłościowe bądź naprawcze. Nasze wsparcie merytoryczne polega m.in. na:

 • przygotowaniu ogłoszenia o upadłości,
 • reprezentowaniu klienta na wszystkich etapach postępowania upadłościowego lub naprawczego.

Zanim jednak proces upadłościowy zostanie rozpoczęty, przeprowadzamy wstępną weryfikację podstaw do tego stanu rzeczy. W szczególności ustalamy:

 • stan prawny i majątkowy dłużnika,
 • stan zadłużenia dłużnika,
 • jakie jest prawdopodobieństwo niewypłacalności dłużnika – zgodnie z przepisami prawa upadłościowego,
 • czy są przesłanki do złożenia wniosku o upadłość.

Każdy klient m.in. taki, którego siedzibą jest Warszawa, który zgłosi się do nas w kwestii postępowania upadłościowego, jest zawsze dokładnie poinformowany na temat przebiegu tego procesu, wymogach oraz kosztach postępowania upadłościowego. Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się w ciągu 2 tygodni od wystąpienia przesłanki upadłości. Jeśli tak się nie stanie, to wówczas dłużnik może otrzymać sądowy zakaz prowadzenia działalności od 3 do 10 lat. Postępowanie upadłościowe może wszcząć także inny podmiot – np. wierzyciel.

Jeśli więc zachodzą okoliczności do tego, aby złożyć ogłoszenie o upadłości, rola naszych radców prawnych sprowadza się do:

 • przygotowania i złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości,
 • zgłoszenia wierzytelności,
 • czuwania nad przebiegiem całego postępowania,
 • opracowania wniosków o wyłączenie składników majątku z masy upadłości,
 • opiniowania zawieranych układów,
 • pomocy przy likwidacji przedsiębiorstwa.

Nabywanie przedsiębiorstw i innych składników z postępowania upadłościowego

Nasza kancelaria, działająca na terenie Warszawy, świadczy usługi także dla klientów, którzy nabywają przedsiębiorstwa lub ich składniki w postępowaniach upadłościowych. Przygotowujemy wówczas na ich potrzeby różne analizy tego typu transakcji, w tym m.in. wyceny nabywanych aktywów. W tym przypadków reprezentujemy klientów również podczas negocjacji umów oraz przy ich zawieraniu umów z syndykami.

Z naszej pomocy prawnej korzystają także wierzyciele uczestniczący w postępowaniach upadłościowych z możliwością likwidacji majątku lub w tych, w których celem jest zawarcie układu z wierzycielami, toczących się w Warszawie lub innych miastach. Ich również reprezentujemy i doradzamy im w zakresie ewentualnego ryzyka, jakie może nastąpić w transakcjach lub po ich sfinalizowaniu.